• wtc-1

  The highlights of Warsaw

  At Warsaw Tourism Center, you can sign up for the most popular tours that cover the city's key landmarks and sights.

 • wtc-2

  Original tours

  We run unique tours of our authorship. On the Polish Language Tour you will have a lot of fun learning the tongue-twisting Polish words, that make our language the most difficult one in the world! Look on the right – after the tour you will be able to pronounce these names!

 • wtc-3

  Great value for money

  On our tours, we restrict the size of groups to ensure quality rather than quantity. It allows a direct, personal contact with the guide like on a private tour, for a price a few times smaller. Find out more at “Why us”

 • wtc-4

  The best tour guides

  In Warsaw Tourism Center we have carefully selected a small circle of the most outstanding tour guides. Many of our guides are highly ranked on Tripadvisor as the best individual tour guides in Warsaw. Find out more at „Who we are”.

Terms and conditions of use

(For Polish version - please scroll down)

These Terms and Conditions contain legal obligations and warsawtourismcenter.com encourages You to read them carefully. It is under these Terms and Conditions that bookings are made and accepted by warsawtourismcenter.com. Unless otherwise stated, any purchases made through www.warsawtourismcenter.com are subject to these Terms & Conditions.

You are responsible for providing accurate, timely and complete information in connection with Your registration for and use of the Site. Warsaw Tourism Center is not responsible for any claims relating to any inaccurate, untimely or incomplete information provided to us by You.

Booking a tour

To book one of our tours, follow these steps:

- once You choose Your tour, click the green Book button

- fill up the form with Your personal information: name, surname, e-mail address, phone number, country and city of origin

- choose Your payment method and make the payment

- once You have made the payment, You will receive a confirmation of Your booking via e-mail.

Payment can be made only on-line: either with Your account on www.PayPal.com or with Your credit card. Warsaw Tourism Center uses a third party service to process Your credit card information for all transactions made through www.warsawtourismcenter.com.

When You make a booking and Your payment has been processed, it will be deemed You have accepted these Terms & Conditions on behalf of all persons included in the booking and consents to these Terms & Conditions by using www.warsawtourismcenter.com. 

Cancellations by Customers

It is not possible to make changes to existing bookings, unless  warsawtourismcenter.com receives notification 72 hours in advance, in writing, to office@warsawtourismcenter.com. If a Customer cancels at least 72 hours in advance of the scheduled departure, the Customer will receive a full refund. If the Customer cancels within 72 hours of the scheduled departure, there is a 100 percent cancellation fee.

Cancellations by warsawtourismcenter.com

In the highly unlikely event of a tour being cancelled we will offer an alternative tour date or full refund.

Personal information

By providing Your personal information in the reservation form, You agree that Warsaw Tourism Center has the right to process this information for administrative and statistical reasons. Your personal information is administered by Paweł Szczerkowski Przewodnik Turystyczny, al. Stanów Zjednoczonych 20/39, NIP (tax identification number) 838-170-82-59 REGON 146044317, according to the law of the Republic of Poland (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Warsaw Tourism Center will use its best efforts to ensure the privacy of all personal information 

Complaints

Our main goal is to provide You with an excellent service. If, for any reason, You are not satisfied with Your experience and would like to request a refund, please state Your reasons clearly in an email to warsawtourismcenter.com. We recommend You contact us as soon as any incident occurs. All complaints must reach Warsaw Tourism Center within 30 days after the tour. Otherwise, any possible compensation entitlement will not be valid.

These Terms and Conditions, if applicable, constitute the entire agreement between You and Warsaw Tourism Center with respect to the Site.

These Terms of Use, and all other aspects of use of the Site, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Poland.

For all disputes between Warsaw Tourism Center and You relating to the Site, this Agreement, transactions facilitated or conducted through the Site, tours and travel services purchased through the Site, dealings between You and Warsaw Tourism Center, or any related matters ("Disputes"), the parties will attempt to find the least onerous solution to the Dispute.

If a Dispute cannot be resolved by the parties, then the Dispute must be resolved before the courts of the Republic of Poland, and You hereby irrevocably submit and attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the Republic of Poland, in respect of all Disputes. Proceedings regarding Disputes must be commenced in a court of competent jurisdiction in the City of Warsaw, Poland within six (6) months after the Dispute arose. Any shorter time limit provided by statute or other law remains unaffected.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.warsawtourismcenter.com („Regulamin”)

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego WarsawTourismCenter znajdującego się pod adresem URL https://www.warsawtourismcenter.com („Serwis”)

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do świadczonych przez www.warsawtourismcenter.com usług w zakresie sprzedaży usług turystycznych, które są dostępne w Serwisie. Regulamin określa również warunki zakupu i anulowania usługi turystycznej, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Ustne lub pisemne informacje, w tym informacje handlowe, prezentowane ceny, materiały prezentowane w Serwisie oraz wysyłane przez www.warsawtourismcenter.com na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

1.3. Udostępnione funkcjonalności i informacje mają charakter poglądowy. Decydująca treść jest zawarta w opisie usługi.

1.4. Zdjęcia obiektów mają charakter poglądowy, z tego względu rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

 

2. Definicje

2.1. Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych działający pod nazwą: Paweł Szczerkowski Przewodnik Turystyczny, al. Stanów Zjednoczonych 20/39, 03-964 Warszawa, NIP 838-170-82-59 REGON 146044317; zwany dalej również Warsaw Tourism Center.

2.2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: https://www.warsawtourismcenter.com za pośrednictwem, którego Warsaw Tourism Center świadczy usługi drogą elektroniczną.

2.3. Impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu, zwaną w dalszej części także usługą turystyczną.

2.4. Usługi przewodnickie - usługi turystyczne, przeprowadzane przez osobę zawodowo oprowadzająca grupy wycieczkowe po wybranych obszarach, obiektach oraz udzielająca o nich informacji zwana w dalszej części usługą turystyczną.

2.5. Klient – osoba, która korzysta z usług www.warsawtourismcenter.com za pośrednictwem Serwisu i zamierza zawrzeć lub zawarła umowę na usługi turystyczne na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

2.6. Doradca – osoba reprezentująca www.warsawtourismcenter.com w procesie zamawiania usługi turystycznej.

2.7. Formularz – dokument z danymi Klienta oraz informacją na temat wybranej usługi turystycznej.

 

3. Zasady zakupu usługi

3.1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych przez www.warsawtourismcenter.com

3.2. Korzystając z usług świadczonych przez www.warsawtourismcenter.com za pośrednictwem Serwisu, Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych usług.

3.3. Korzystając z usług świadczonych przez www.warsawtourismcenter.com za pośrednictwem Serwisu, Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez www.warsawtourismcenter.com dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznania z ich treścią.

3.4. Korzystanie z usług świadczonych przez www.warsawtourismcenter.com przez Klienta możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli Klient czyni to w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Za działanie Klienta w imieniu lub na rzecz osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Klient ponosi pełną odpowiedzialność.

3.5. Korzystanie z usług świadczonych przez Warsaw Tourism Center przez Klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub imienia, a także z użyciem cudzego nazwiska lub imienia bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic jest niedopuszczalne i naraża Klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną.

3.6. Korzystając z usług świadczonych przez Warsaw Tourism Center, Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

3.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osoby, na którą zostało złożone zamówienie, a także danych osób wskazanych w zamówieniu oraz danych osób objętych zamówieniem z danymi tych osób w paszporcie albo w dowodzie osobistym.

 

4. Zakup usługi turystycznej

4.1. Zakup usługi turystycznej przez Klienta odbywa się w ramach Serwisu www.warsawtourismcenter.com dokonując wyboru prezentowanego programu.

4.2. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem usługi turystycznej, w tym jej ceną i dostępnością, Klient wybiera przycisk „Book”, pod którym znajduje się formularz zamówienia (zwany dalej Formularzem), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe Klienta niezbędne do dokonania zamówienia: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego, miasto i kraj zamieszkania.

4.3. Po wprowadzeniu danych i wysłaniu przez Klienta Formularza, Klient przechodzi do płatności.

4.4. Po dokonaniu płatności przez Klienta, na adres poczty e-mail podany przez Klienta w Formularzu system automatycznie przesyła potwierdzenie zamówienia.

4.5. Dokonanie przez Klienta wpłaty za usługę turystyczną jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu. Ze względu na bezpieczeństwo Klienta, każde zamówienie jest dodatkowo weryfikowane pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej usługi i jej elementów składowych, terminu, dostępności, zakresu świadczeń objętych ceną.

 

5. Metody płatności

Płatność odbywa się tylko online za pomocą karty płatniczej oraz serwisu PayPal.

5.1.1.Karta kredytowa

5.1.2. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia usługi turystycznej jest w świetle prawa karnego przestępstwem i Klient naraża na odpowiedzialność karną. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Warsaw Tourism Center odpowiednim organom ścigania.

5.1.3 Po dokonaniu autoryzacji płatności Klienta za zakupioną usługę turystyczną, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym w banku Klienta, stanowiące pełną wpłatę za zakupioną usługę turystyczną. Czynność ta jest niezależna od Warsaw Tourism Center

5.1.4. W przypadku braku możliwości zablokowania środków pieniężnych na koncie bankowym Klienta, Umowa nie zostaje zawarta.

5.2.1. PayPal

5.2.2. PayPal to system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online.Po zalogowaniu się do swojego konta PayPal wybór metody płatności pozostaje zawsze indywidualną sprawą Klienta.

5.2.3. Dokonując płatności, Klient upoważnia Warsaw Tourism Center do pozyskania środków w jego imieniu z wybranego źródła finansowania płatności.

 

6. Warunki zmiany lub anulowania usługi przez Klienta

6.1. Dokonanie zmian w zamówionej usłudze lub anulowanie usługi przez Klienta możliwe jest na 72 h przed planowanym rozpoczęciem usługi.

6.2. W celu dokonania zmiany w zamówieniu należy wysłać  informację podając nazwisko Klienta i numer zamówienia na adres email office@warsawtourismcenter.com.

6.3. W przypadku anulowania usługi przez Klienta w czasie krótszym niż 72 h zwrot kwoty uiszczonej tytułem ceny za usługę turystyczną jest niemożliwy.

 

7. Reklamacje

7.1. Warsaw Tourism Center dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Warsaw Tourism Center Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

7.2. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Warsaw Tourism Center należy składać w formie pisemnej i (przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Warsaw Tourism Center al. Stanów Zjednoczonych 20/39 03-964 Warszawa Polska Lub – wysyłać reklamację na adres internetowy office@warsawtourismcenter.com.  Warsaw Tourism Center rozpatrzy reklamację w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jej otrzymania od Klienta.

 

8.  Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych podanych przez związku z usługami świadczonymi przez Warsaw Tourism Center jest Paweł Szczerkowski Przewodnik Turystyczny, al. Stanów Zjednoczonych 20/39, 03-964 Warszawa, NIP 838-170-82-59 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

8.2.  Warsaw Tourism Center przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego, które podane zostały w Formularzu. W powyższym celu podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom: przewoźnikom autokarowym, hotelom, podmiotowi trzeciemu świadczącemu usługi ubezpieczeniowe.

8.3. Wysyłając Formularz Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Warsaw Tourism Center swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

8.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.

8.5. Klienci mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do wyrażania odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 223 poz. 2268 z późniejszymi. zmianami). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według właściwych przepisów prawa.

9.2. Korzystając z usług świadczonych przez Warsaw Tourism Center Klient jednocześnie oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, a także akceptuje je bez zastrzeżeń.

9.3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, logotypy oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią stron internetowych należą do Warsaw Tourism Center i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

9.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

%MCEPASTEBIN%